تجهیزات جانبی

 

parallel board

parallel board

serial board

serial board

external snmp

external snmp

internal snmp

internal snmp

transfer switch

transfer switch

محصولات:

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————–

- پویا توسعه افزار برنده استعلام  شماره 92/3 شرکت … [ ادامه . . . ]

دوره آموزشی قرارداد شماره 103-50-91 شرکت صنایع مخابرات … [ ادامه . . . ]