کارخانه باتری سازی شرکت پویا توسعه افزار بزودی راه اندازی می شود