– پویا توسعه افزار برنده استعلام  شماره 92/3 شرکت مخابرات استان قزوین برای خرید اینورتر شد.

– قرارداد استعلام فوق با شرکت مخابرات استان قزوین امضا شد ( قرار داد شماره 740/15/3/2559)

– موضوع قرارداد شماره 740/15/3/2559 تحویل انبار شرکت مخابرات استان قزوین شد (1392/3/8)