انواع یوپی اس

DC یوپی اس آنلاین سری

ح

ح

: ویژگی ها

 • آنلاین ، دابل کانورژن

 • سوئیچینگ و بدون استفاده از ترانس

 • تکفاز از 1000 تا 10000 ولت آمپر

 • سه فاز به تک فاز در توان های 15000 و 20000

 • رنج وسیع ولتاژ ورودی

 • ضریب قدرت ورودی بالا

 • نمایشگر LCD

 • نرم افزار هوشمند مدیریت یوپی اس

: موارد کاربرد

 • رایانه های شخصی

 • سرورها

 • تجهیزات شبکه

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دیتا سنتر ها

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ

 


ح

یوپی اس آنلاین مدل TB

TB یوپی اس آنلاین سری

: ویژگی ها


 • آنلاین ، دابل کانورژن

 • دارای ترانس ایزوله

 • تکفاز از 5 تا 10 کیلو ولت آمپر

 • سه فاز به تک فاز از 10 تا20 کیلو ولت آمپر

 • سه فاز به سه فاز از 15 تا 30 کیلو ولت آمپر

 • ضریب قدرت ورودی بالا

 • نمایشگر LCD

 • نرم افزار هوشمند مدیریت یوپی اس

: موارد کاربرد

 • رایانه های شخصی

 • سرورها

 • تجهیزات شبکه

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دیتا سنتر ها

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ


یوپی اس های سری 200

یوپی اس آنلاین سری 200

ح

: ویژگی ها

 • آنلاین ، دابل کانورژن

 • دارای ترانس ایزوله

 • سه فاز به تک فاز

 • از توان 6 تا 30 کیلو ولت آمپر

 • راندمان بالای 91%

 • قابلیت پارالل شدن تا 4 دستگاه

 • نمایشگر LCD

 • نرم افزار هوشمند مدیریت یوپی اس

: موارد کاربرد

 • رایانه های شخصی

 • سرورها

 • تجهیزات شبکه

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دیتا سنتر ها

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ


یوپی اس آنلاین سری 300

ح

: ویژگی ها

 • آنلاین ، دابل کانورژن

 • دارای ترانس ایزوله

 • سه فاز به سه فاز

 • از توان 10 تا 300 کیلو ولت آمپر

 • راندمان بالای 91%

 • قابلیت پارالل شدن تا 4 دستگاه

 • نمایشگر LCD

 • نرم افزار هوشمند مدیریت یوپی اس

: موارد کاربرد

 • رایانه های شخصی

 • سرورها

 • تجهیزات شبکه

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

 • دیتا سنتر ها

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دانلود کاتالوگ