انواع اینورتر

اینورتر دارای ترانس ایزوله

ح

: ویژگی ها

 • سینوسی کامل

 • دارای ترانس ایزوله

 • دارای  LCD

 • از توان 700 تا 5000 ولت آمپر

 • ولتاژهای تغذیه 24 و 36 و 48

 • میکروپروسسوری

 • دارای  SBS و MBS ( انتخابی)

: موارد کاربرد

 • تجهیزات مخابراتی

 • منابع برق سولار

 • روشنایی اضطراری

 • سیستم های حفاظتی

 • سیستم های کنترل

یبتذمیتمنیذمندس

منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسیPDF

ک دریافت کاتالوگ

و

PDFو

وودریافت دفترچه راهنما