transfer switchاین دستگاه دارای 2 ورودی 220 ولت و یک خروجی 220 ولت دیگر میباشد.دددددددددددددددددددددددددد

 

هر کدام از ورودی های آن میتواند ولتاژ یک یوپی اس مجزا باشد و در این صورت خروجی آن در صورت روشن بودن هر دو یوپی اس ، ولتاژ یوپی اس اول است و اگر یوپی اس اول خراب و خاموش شود ، این دستگاه ولتاژ یوپی اس دوم را به خروجی سوییچ میکند.دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

مشاهده میشود که خروجی این دستکاه هیچ وقت قطع نمیشود و تجهیزات مهم و حساس مثل سرورها را میتوان به خروجی آن متصل کرد.ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددددددددددددددددددددد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  منییبتذمیددذن

کمیبتذمیمسی

ک  دانلود کاتالوگ